Privacy Policy

Autoschade Hans Goeree bv hecht veel waarde aande bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid willen we duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autoschade Hans Goeree bv houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeveing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Autoschade Hans Goeree bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens:

Autoschade Hans Goeree bv
t.a.v. de directie
Industriestraat 2a
7891 GV Klazienaveen
0591-312847
info@autoschadegoeree.nl

Uw persoonsgegevens worden door Autoschade Hans Goeree bv verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden;
• Het aangaan van overeenkomsten
• Het versturen van informatieve e-mails
• Het in behandeling nemen en afhandelen van schademeldingen
• Het sturen van relatiegeschenken

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen;
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, post(bus)adres, geslacht
• Kenteken
• Kamer van Koophandel gegevens
• Btw nummer
• Bankgegevens

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons doorgeeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor;
• Incasso
• ICT
• Klanttevredenheidsmetingen
• Versturen van relatiegeschenken
• Vervangend vervoer
Met derde partijenvoor bovenstaande diensten hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zullen wij de gevraagde gegevens verstrekken.
Tevens kunnen wij (persoons)gegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming verleent. NB. Wij verstrekken geen (persoons)gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen* indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Bewaartermijn
Autoschade Hans Goeree bv bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. De maximale bewaartermijn is zeven (7) jaar

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen;
• Autoschade Hans Goeree bv heeft een systeem van gecontroleerde persoongebonden toegang tot informatie.
• Originele (hardcopy) documenten worden bewaard in een ruimte die afgesloten kan worden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u in bewaring hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij van uw keuze. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan hierboven genoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen via eerdergenoemde contactmogelijkheden.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy- policy.pdf